Radiové sítě

Pro celou řadu firem v mnoha odvětvích je komunikace prostřednictvím radiostanic nezbytnou součástí pracovní činnosti. Přestože existuje celá řada technických variant řešení rádiové komunikace, které se liší použitým zařízením a jeho softwarovým vybavením, je pro všechny možné aplikace rozhodujícím (a zároveň omezujícím) prvkem možnost přidělení frekvence v dané oblasti. Z tohoto důvodu lze všechny možnosti rádiové komunikace rozdělit do tří skupin:

Společné kmitočty

Na základě ”generálního povolení” č. GP- 05/1994 (vydal Český telekomunikační úřad, dále jen ČTÚ, dne 25. listopadu 1994) mohou právnické nebo fyzické osoby provozovat vysílací přenosné rádiové stanice na kmitočtech a za podmínek uvedených v tomto povolení bez jakékoliv evidence a poplatků.

Vstup do hromadné (veřejné) sítě

Firmy, které nechtějí nebo nemohou provozovat radiostanice v počtu dostatečném (a efektivním) pro vybudování vlastní sítě, nebo je přidělení vlastního kanálu technicky nemožné, mohou na základě smlouvy s provozovatelem využívat ke komunikaci veřejný převaděč. Tyto převaděče provozují v jednotlivých oblastech firmy s povolením k poskytování radiokomunikačních služeb.

Přidělený kmitočet (vlastní síť)

Vlastní radiová sít je systém komunikace umožňující spojení mezi jednotlivými přenosnými, případně vozidlovými, radiostanicemi navzájem, nebo spojení s radiostanicí základnovou. Základnová stanice je vybavena výkonnějším anténním systémem než stanice přenosné a vozidlové, a proto umožňuje uživateli komunikaci na větší vzdálenost. Vytvoření vlastní rádiové sítě je však podmíněno přidělením kmitočtu Českým telekomunikačním úřadem. Od svého založení vybudovala akciová společnost KonekTel na území České republiky, Slovenska a prostřednictvím mateřské společnosti Connectel Inc. i v řadě zemí celého světa více než 600 privátních rádiových sítí.

- zpracování komunikačního projektu
- zpracování digitální mapy pokrytí daného území signálem
- fyzické ověření pokrytí signálem
- zpracování návrhu rádiové sítě
- spoluúčast na správním řízení na ČTÚ
- předmontážní přípravu
- dodávku a montáž rádiové sítě, zaškolení obsluhy
- záruční a pozáruční servis

 

Podle potřeb zákazníka, počtu radiostanic a rozloze území, které má být pokryto signálem, je možné realizovat následující základní varianty rádiové sítě.

A) Rádiová síť se základnou

Jednoduchá síť umožňující komunikaci mezi základnovou radiostanicí (dispečerem) a přenosnými nebo vozidlovými radiostanicemi, případně radiostanic mezi sebou (direkt režim). Pro tuto síť stačí přidělení simplexního kanálu (jedna frekvence pro vysílání i příjem). Dosah komunikace se základnovou radiostanicí je 10-40 km, dosah komunikace mezi jednotlivými stanicemi (direkt) je v optimálním případě až 5 km. V této síti lze využívat, mimo jiné, i funkce selektivních voleb. Jako základnovou radiostanici lze použít vozidlovou stanici s dalším příslušenstvím (stolní mikrofon, základnová anténa, apod.).

B) Rádiová síť s opakovačem

Síť s obdobným charakterem jako předchozí. Používá se v případech, kdy je požadováno přímé spojení mezi účastníky sítě (direkt), ale pro jejich velkou vzdálenost není toto spojení možné. Bezobslužná základnová radiostanice doplněná opakovačem přijme od účastníka s oprávněným přístupem zprávu, kterou s vyšším vysílacím výkonem zopakuje, a umožní tak její příjem dalším účastníkům.

C) Konvenční převaděč

Pro zbudování sítě s konvenčním převaděčem je nutné přidělení duplexního kanálu (dvou kmitočtů). Samotný převaděč je bezobslužné zařízení, které přijme signál z radiostanice, zjistí, zda je v systému povolena, a pokud ano, přijatý signál vyšle dál s vyšším výkonem. Díky tomuto zařízení je možné pokrýt větší území i v členitějším terénu (20 - 50 km). Kvalita a dosah závisí na výšce kóty, na které je převaděč (anténa převaděče) umístěn a na charakteru okolního terénu. Komfort a rozsah služeb poskytovaných převaděčem (počet hovorových skupin, selektivní volba, přístup do JTS apod.) je dán použitou řídící jednotkou. Veškeré funkce převaděče jsou plně programovatelné, některé konfigurace i dálkově prostřednictvím telefonní linky.

D) Trunkový převaděč

Trunkový převaděč dále rozšiřuje možnosti poskytované konvenčním převaděčem, a to zejména zvýšením počtu dostupných kanálů. Trunkový převaděč pracuje s větším počtem přidělených duplexních kanálů (kmitočtů), z nichž jeden je řídící (nepoužívá se pro spojení). Na tento kanál jsou napojeny všechny účastnické radiostanice v systému. Před zahájením hovoru (např. po zmáčknutí klíčovacího tlačítka) obdrží radiostanice od řídící jednotky převaděče informaci o volném kanálu a automaticky se na tento kanál přeladí. Stejnou informaci obdrží i volaná (volané) stanice. Znamená to, že radiostanice v systému mají k dispozici všechny kanály a vzájemná komunikace probíhá na kterémkoliv volném kanálu. Komfort a rozsah služeb poskytovaných převaděčem je dán typem a parametry použitého zařízení.

 

 

 

PATICKA[1].jpg